RoHS & REACH

Dostarczane przez nas produkty nie przekraczają stężenia niedozwolonych substancji, które by uniemożliwiły ich wejście na rynek. Lista:

 

BGB1. I 2003 S.867, rev. 2007 S.2382 – Restrykcja Chemiczna

2006/122/EG – „PFOS”- Regulacje Europejskie

2002/95/EG- „RoHS”- Regulacje Europejskie

2037/2000/EG-  „substancje zubożające warstwę ozonową”- Regulacje Europejskie

 

 

RoHS - uaktualnienie

1 kwietnia 2008 r. Europejski Trybunał (wielka izba) opublikował działania reg. dotyczące wyroku, który stwierdził nieważność  DECYZJI 2005/717/WE z dnia 13 października 2005 r. zmieniając załącznik do dyrektywy 2002/95/WE reg. zwolnienie 9a .- spolimeryzowany Deca- BDE. Oznacza to, że spolimeryzowany Deca – BDE nie może być stosowany od 1 lipca 2008.

 

Więcej informacji:

REACH Customer info February 2022

 

Deca BDE to substancja zmniejszająca palność tworzyw sztucznych np. używanych w izolacjach przewodów i kabli.

Podane przez nas informacje odzwierciedlają najlepszy stan naszej wiedzy.

Jest ona weryfikowana przez strukturalne i trwające w sposób ciągły badania nad próbkami naszych produktów.

Ze względu na  ogromną liczbę produktów w naszym katalogu, powyższe stwierdzenia nie stanowią bezwarunkowego potwierdzenia naszej odpowiedzialności dotyczącej wszystkich produktów i nie oznaczają też automatycznie gwarancji lub innej odpowiedzialności prawnej.

 

REACH - Regulacje (CE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

 

Wraz z REACH, Wspólnota Europejska stworzyła jednolity system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów. Celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.


REACH został oddany do użytku 1 czerwca 2007 roku i od razu przyniósł dobre rezultaty. Zawiera następujące przepisy:

1. Od 01 czerwca 2008 producenci i importerzy substancji jako takich. lub substancji w preparatach (mieszaniny) muszą zarejestrować te substancje w Europejskiej Agencji Chemikaliów

2. Dostawcy substancji i preparatów niebezpiecznych dostarczają odbiorcy  karty (charakterystyki) (art. 31) lub informacje dotyczące bezpieczeństwa (art. 32). W niektórych przypadkach karty (charakterystyki) zostaną uzupełnione przy załączniku ("rozszerzony arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa"), z podaniem odpowiednich scenariuszy narażenia i bezpiecznych godzin pracy.

3. Producenci i importerzy artykułów / gotowych, które zawierają więcej niż 0,1 procent masy substancji  znajdującej się na "liście kandydatów" muszą się być skonsultować z użytkownikiem. Obejmuje to zapewnienie klientowi wystarczających informacji na temat wyrobu, aby umożliwić bezpieczne korzystanie z substancji, w tym co najmniej muszą podać nazwę substancji.

4."Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy" (SVHC), mogą stać się przedmiotem autoryzacji. Po pewnym czasie, nie mogą być używane bez uprzedniego zezwolenia.

5. Jako najwyższy poziom ochrony, w załączniku XVII rozporządzenie REACH,  zwarte są ograniczenia produkcji, obrotu i stosowania określonych substancji.

 

Reakcja Grupy LAPP 

Artykuły zakupione w LAPP nie są chemikaliami tylko wyrobami gotowymi przeznaczonymi do racjonalnego użytkowania, i nie uwalniającymi żadnych substancji podczas normalnego użytkowania. Ponadto Grupa LAPP nie jest producentem ani importerem substancji oraz preparatów. Dlatego Grupa LAPP nie może występować w roli rejestrującego. Grupa LAPP zawsze promowała odpowiedzialność i troskę, o bezpieczne i przyjazne środowisko. Naszym celem jest, stosowanie substancji  (w rozumieniu rozporządzenia REACH), które są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia oraz mają znikomy wpływ na środowisko. W tym celu obserwujemy "listę kandydatów", zawartą w  SVHC gdzie wymienione są niebezpiecznie substancje. Kontynuujemy nasze działania do podejmowania właściwych kroków w celu doskonalenia naszych produktów.

Przestrzegamy wszystkich naszych zobowiązań zgodnie z REACH załącznik XIV, jak również wszelkich ograniczeń w produkcji, obrotach i stosowanych substancji, określonych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat REACH prosimy kontaktować się z naszym specjalistą ds. REACH.

 

 

REACH - Regulacje (CE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

 

Wraz z REACH, Wspólnota Europejska stworzyła jednolity system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów. Celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.


REACH został oddany do użytku 1 czerwca 2007 roku i od razu przyniósł dobre rezultaty. Zawiera następujące przepisy:

1. Od 01 czerwca 2008 producenci i importerzy substancji jako takich. lub substancji w preparatach (mieszaniny) muszą zarejestrować te substancje w Europejskiej Agencji Chemikaliów

2. Dostawcy substancji i preparatów niebezpiecznych dostarczają odbiorcy  karty (charakterystyki) (art. 31) lub informacje dotyczące bezpieczeństwa (art. 32). W niektórych przypadkach karty (charakterystyki) zostaną uzupełnione przy załączniku ("rozszerzony arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa"), z podaniem odpowiednich scenariuszy narażenia i bezpiecznych godzin pracy.

3. Producenci i importerzy artykułów / gotowych, które zawierają więcej niż 0,1 procent masy substancji  znajdującej się na "liście kandydatów" muszą się być skonsultować z użytkownikiem. Obejmuje to zapewnienie klientowi wystarczających informacji na temat wyrobu, aby umożliwić bezpieczne korzystanie z substancji, w tym co najmniej muszą podać nazwę substancji.

4."Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy" (SVHC), mogą stać się przedmiotem autoryzacji. Po pewnym czasie, nie mogą być używane bez uprzedniego zezwolenia.

5. Jako najwyższy poziom ochrony, w załączniku XVII rozporządzenie REACH,  zwarte są ograniczenia produkcji, obrotu i stosowania określonych substancji.

 

Reakcja Lapp Group

Artykuły zakupione w Lapp nie są chemikaliami tylko wyrobami gotowymi przeznaczonymi do racjonalnego użytkowania, i nie uzwalniającymi żadnych substancji podczas normalnego użytkowania. Ponadto Grupa Lapp nie jest producentem ani importerem substancji oraz preparatów. Dlatego Grupa Lapp nie może występować w roli rejestrującego. Grupa Lapp zawsze promowała odpowiedzialność i troskę, o bezpieczne i przyjazne środowisko. Naszym celem jest, stosowanie   substancji  (w rozumieniu rozporządzenia REACH), które są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia oraz mają znikomy wpływ na środowisko. W tym celu obserwujemy "listę kandydatów", zawartą w  SVHC gdzie wymienione są niebezpiecznie substancje. Kontynuujemy nasze działania do podejmowania właściwych kroków w celu doskonalenia naszych produktów.

Przestrzegamy wszystkich naszych zobowiązań  zgodnie z REACH załącznik XIV, jak również wszelkich ograniczeń w produkcji, obrotach i stosowanych substancji, określonych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat REACH prosimy kontaktować się z naszym specjalistą ds. REACH