Regulamin E-sklep

REGULAMIN E-SKLEPU LAPP KABEL SP. Z O.O.

 Postanowienia ogólne:

 
Właścicielem e-sklepu jest  Lapp Kabel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Profesjonalnej 1 w Biskupicach Podgórnych, poczta 55-040 Kobierzyce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018297 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, NIP 897-16-21-588.

 I. DEFINICJE

 
1. Określenia: „Regulamin”, „Warunki”, „niniejsze Warunki” „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejszy Regulamin e-sklepu Lapp Kabel.

 

2. Określenie „towar handlowy” oznacza przewody elektryczne i kable sterownicze oraz akcesoria elektrotechniczne będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez  Sprzedającego.

 

3. Określenie „Umowa” oznacza umowę sprzedaży towarów handlowych zawartą ze Sprzedającym, niezależnie od przyjętej przez Strony formy.

 

4. Określenie „Zamówienie” oznacza zapotrzebowanie Kupującego na kolejne partie towaru handlowego składane w formie elektronicznej za pośrednictwem e-sklepu Lapp Kabel.

 

5. Określenia: „Nabywca”, „Kupujący” lub „Strona Kupująca” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną lub fizyczną) dokonującą zakupu towarów handlowych u Sprzedającego.

 

6. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.

 

7. Określenie „Przewoźnik” oznacza podmiot działający na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego wykonujący transport towarów handlowych do miejsca ustalonego w Umowie przez Strony.

 
§ 1. Strony transakcji

 

1. SKLEP: e-sklep Lapp Kabel znajdujący się pod adresem: www.lapppolska.pl, w którym prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa towarów handlowych Lapp Kabel sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych.

 

2. Stroną dokonującą zakupów w e-sklepie Lapp Kabel może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, tj. pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jak również wspólnicy spółki cywilnej, zwani dalej NABYWCĄ.

 

3. Stroną dokonującą sprzedaży towarów handlowych w sklepie jest Lapp Kabel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Profesjonalnej 1 w Biskupicach Podgórnych, poczta 55-040 Kobierzyce, numer wpisu KRS 0000018297, NIP 897-16-21-588, zwana dalej SKLEPEM.

 
§ 2. Przedmioty transakcji

 

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.lapppolska.pl w chwili składania zamówienia.

 

2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionych produktów, dodatkowo SKLEP zastrzega, że sprzedaż produktów uczestniczących w niektórych promocjach może być kierowana tylko do pewnych kategorii Klientów (hurtowników, wykonawców, instalatorów) i zostać ograniczona ilościowo.

 

3. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.lapppolska.pl,  wyrażone są  w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (ceny netto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

 

4. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.lapppolska.pl, są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji Lapp Kabel Sp. z o. o. bądź gwarancją producenta.


§ 3. Rejestracja.

 

1. Przed złożeniem pierwszego zamówienia NABYWCA zobowiązany jest zarejestrować się (utworzyć konto Klienta) w SKLEPIE.

 
2. W celu zarejestrowania się NABYWCA poproszony zostanie o podanie danych kontaktowych i rejestrowych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa oraz danych osobowych osoby bądź osób, które będą w imieniu NABYWCY składać zamówienia w SKLEPIE. NABYWCA zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzu rejestracji oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez NABYWCĘ nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 

3. SKLEP zastrzega sobie prawo dokonywania okresowej weryfikacji aktualności i prawidłowości danych podanych w procesie rejestracji oraz domagania się aktualnych odpisów/kopii zaświadczeń bądź innych dokumentów potwierdzających formę prawną bądź wiarygodność NABYWCY.

 

4. Jeżeli NABYWCA jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, po rejestracji NABYWCY w SKLEPIE wszystkich czynności związanych ze składaniem zamówień i kontaktem między STRONAMI może dokonywać tylko osoba umocowana do realizowania w imieniu tego podmiotu wskazanych czynności oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako NABYWCY. Jeśli NABYWCA prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej, do składania zamówień upoważnieni są odpowiednio przedsiębiorca lub wspólnicy spółki cywilnej oraz uprawnieni pracownicy tych podmiotów, posiadające odpowiednie upoważnienia.

                                         

5. Rejestrując się w SKLEPIE, NABYWCA zobowiązuje się do podawania danych niezbędnych do logowania tylko osobom przez niego do tego upoważnionym oraz udostępniania możliwości składania zamówień swoim pracownikom tylko w zakresie, w jakim są oni upoważnieni do dokonywania zamówień w imieniu i na rachunek NABYWCY.

 

6. NABYWCA zobowiązuje się do aktualizacji danych osób umocowanych do składania zamówień w SKLEPIE niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie lub usunięciu jakichkolwiek danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym przed dokonaniem kolejnego zamówienia. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez NABYWCĘ nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz za niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych przez NABYWCĘ, a w szczególności składania zamówień w imieniu NABYWCY przez osoby do tego nieupoważnione wbrew woli bądź zaleceniom NABYWCY.

 

7. SKLEP nie ponosi także odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze SKLEPU przez NABYWCĘ oraz wynikające z tego konsekwencje.

 

8. W przypadku klientów, którzy po raz pierwszy będą zawierać umowę sprzedaży z Lapp Kabel sp. z o. o. możliwe jest ograniczenie wartości zamówienia do określonej przez Sprzedającego kwoty w celu weryfikacji wiarygodności NABYWCY.

 

9. SKLEP zastrzega sobie prawo weryfikacji wszelkich danych przedsiębiorstwa podawanych przez NABYWCĘ we wszelkich rejestrach, ewidencjach i giełdach informacji działających na podstawie przepisów prawa.

 
§ 4. Składanie zamówień

 

1. Składanie zamówień w e-sklepie Lapp Kabel następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie, NABYWCA akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

2. Produkty bądź wizualizacje i inne informacje przedstawione na stronie www.lapppolska.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

3. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronach e-sklepu Lapp Kabel sp. z o.o.

 

4. SKLEP potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w terminie dwóch dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku). Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże NABYWCĘ.

 

5. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymania przez pocztę elektroniczną, SKLEP zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

 

6. Przyjęcie zamówienia przez SKLEP następuje przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez SKLEP następuje zawarcie umowy sprzedaży. W przypadku gdy przyjęcie zamówienia zawiera informację o konieczności uiszczenia zaliczki bądź przedpłaty umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SKLEPU.

 

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

8. Za zamówienia złożone za pośrednictwem konta NABYWCY odpowiedzialność ponosi wyłącznie NABYWCA. W szczególności NABYWCA ponosi ryzyko złożenia zamówienia przez osobę nieuprawnioną.

 

§ 5. Formy płatności

 

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

- przelewem przed dostawą towaru na podstawie faktury pro forma wystawionej przez SKLEP na wskazany w fakturze rachunek bankowy,

- przelewem z odroczonym terminem płatności w przypadku NABYWCÓW, którzy zawarli z Lapp Kabel Sp. z o.o. odrębne porozumienie co do terminów i sposobów płatności, bądź decyzją SKLEPU przyznano im takie uprawnienie,

 

2. W przypadku płatności przelewem faktura pro-forma zostaje wysłana NABYWCY drogą elektroniczną lub faksem.

 

§ 6. Realizacja zamówienia

 

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, SKLEP niezwłocznie informuje o tym NABYWCĘ.

 

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP do dnia wysłania towaru do NABYWCY.

 

3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, który może się zmienić w zależności od bieżącej dostępności produktu u dostawcy.

 

4. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia, NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCY nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.

 

5. Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.

 

6. W szczególnych przypadkach, dotyczących np.:

- zamówień, w ocenie SKLEPU o bardzo dużej wartości,

- produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, lub

- odroczenia wysyłki i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych,

może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez SKLEP faktury pro-forma na wskazany w niej rachunek bankowy.

 

7. Przedpłata wymagana jest zawsze w przypadkach zamówień na produkty, które mają być w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY oraz zamówień na produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe. Obowiązek wniesienia przedpłaty w całości dotyczy sytuacji, gdy na zlecenie NABYWCY ma być dokonana zmiana w produkcie lub nadanie mu nietypowych cech. Płatność przed przystąpieniem do zmian w produkcie lub przed nadaniem mu nietypowych cech dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy SKLEPU na podstawie faktury pro-forma lub kartą.

 

8. Do każdej przesyłki SKLEP dołącza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT.

 

§ 7. Dostawa

 

1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski. W dniu wydania zamówienia z magazynu NABYWCA jest informowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o wysyłce zamówienia i dokładnym terminie dostawy.

 

2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego czasu realizacji zamówienia lub po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem w partiach.

 

3. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

 

4. Orientacyjne wartości opłat są wyliczane przez system i podawane w momencie składania zamówienia.

 

5. Orientacyjne wartości opłat za przesyłki krajowe przedstawia tabela opłat. Opłaty za przesyłki międzynarodowe są każdorazowo określane przez pracownika SKLEPU.

 

6. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo przez pracownika SKLEPU, niezależnie od wartości zamówienia.

 

7. Ewentualna zmiana standardu dostawy, dokonana przez NABYWCĘ już po wysyłce towaru z magazynu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może się wiązać z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały NABYWCĘ.

 

8. NABYWCA zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.

 

9. NABYWCA zobowiązany jest, w obecności kuriera, dokonać oględzin przesyłki poprzez zbadanie stanu opakowania oraz jego zawartości w chwili doręczenia. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, NABYWCA jest zobowiązany do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kuriera. W razie niespisania protokołu domniemuje się, że przedmiot zamówienia został dostarczony w stanie nienaruszonym.

 

10. Czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od SKLEPU. W razie opóźnienia w dostawie przesyłki NABYWCA powinien niezwłocznie zawiadomić SKLEP. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmy kurierskie.

 

11. Na życzenie NABYWCY towar może być wysłany w terminie późniejszym, dogodnym dla NABYWCY. Gotowy do wysyłki towar może być przechowywany w magazynie SKLEPU bezpłatnie do 30 dni pod warunkiem wpłacenia w całości należności za zakupiony towar lub do 14 dni w przypadku przesyłek płatnych w całości lub częściowo przy odbiorze. Po upływie terminów określonych powyżej będzie naliczana opłata za składowanie w wysokości  5,00 zł (pięć złoty) za jedną paczkę za każdy następny dzień składowania.

 

§ 8. Gwarancja

 

Wszystkie towary dostępne w e-sklepie Lapp Kabel są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji, warunki i sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych określają Ogólne Warunki Gwarancji Lapp Kabel sp. z o.o. dostępne na stronie www.lapppolska.pl.

 

 § 9. Reklamacje

 

1. Z zastrzeżeniem punktów 2-5 poniżej, reklamacje dotyczące wad towaru oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu NABYWCA zgłasza zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy Lapp Kabel Sp. z o.o. dostępnych na stronie www.lapppolska.pl.

 

2. W przypadku uznania reklamacji NABYWCA zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni pod rygorem odpowiedzialności za ewentualną szkodę. Koszty odesłania towaru ponosi NABYWCA. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez NABYWCĘ za pobraniem. Cena sprzedaży (w przypadku uznanej reklamacji) zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ po otrzymaniu od NABYWCY prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej (opatrzonej datą, miejscem i czytelnym podpisem NABYWCY), przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.

 

3. NABYWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. NABYWCA jest odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru. Przesyłki zwrotne powinny być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską. SKLEP ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli towar jest uszkodzony podczas transportu, bez względu na przyczynę tego uszkodzenia, bądź też według własnego wyboru pomniejszyć zwracaną cenę sprzedaży o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W przypadku zniszczenia towaru podczas transportu SKLEP sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji NABYWCY wobec przewoźnika.

 

4. Reklamacje oparte wyłącznie na różnicach w wyglądzie towaru, a wynikające z indywidualnych upodobań NABYWCY, nie będą uwzględniane.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego towaru handlowego. SKLEP zastrzega możliwość ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie SKLEPU.

 

2. SKLEP prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie towaru oraz jego cenie. W razie wątpliwości NABYWCA może zwrócić się do SKLEPU za pomocą poczty elektronicznej na adres e-sklept@lapppolska.pl lub telefonicznie do Infolinii w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.

 

3. SKLEP nie wypożycza oferowanych produktów do testowania.

 

4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

5. Wraz ze złożeniem zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez Lapp Kabel Sp. z o.o. na mocy art. 4 (7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


6. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy oraz Ogólne Warunki Gwarancji Lapp Kabel sp. z o.o. dostępne na stronie: www.lapppolska.pl oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

7. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Lapp Kabel Sp. z o. o.

 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 stycznia 2018 r.