OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSiD)

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Lapp Kabel Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Profesjonalnej 1 w Biskupicach Podgórnych, poczta 55-040 Kobierzyce numer wpisu KRS 0000018297, NIP 897-16-21-588, dalej „Sprzedający” na podstawie przepisu art. 384 k.c., stanowią integralną część Umów sprzedaży zawieranych z Lapp Kabel Sp. z o.o.

I. DEFINICJE

1.   Określenia: „OWSiD”, „Warunki”, „niniejsze Warunki” „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.

2.   Określenie „towar handlowy” oznacza przewody elektryczne i kable sterujące oraz akcesoria elektrotechniczne będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez  Sprzedającego,

3.   Określenie „Umowa” oznacza umowę sprzedaży towarów handlowych zawartą ze Sprzedającym, niezależnie od przyjętej przez Strony formy.

4.   Określenie „Zamówienie” oznacza zapotrzebowanie Kupującego na kolejne partie towaru handlowego lub usługi dodatkowe składane w formie pisemnej, za pośrednictwem faxu lub w formie elektronicznej.

5.   Określenie „usługi dodatkowe” oznacza wszelkie niestandardowe czynności oczekiwane przez Kupującego w związku z przygotowaniem Zamówienia do realizacji, w szczególności: przycięcie towaru do innych niż fabryczne rozmiarów lub długości, szczególny rodzaj opakowania bądź szczególny sposób transportu.

6.   Określenie „Kupujący” lub „Strona Kupująca” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną lub fizyczną) dokonująca zakupu towarów handlowych u Sprzedającego

7.   Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.

8.   Określenie „Przewoźnik” oznacza podmiot działający na zlecenie Sprzedającego lub Kupującego wykonujący transport towarów handlowych do miejsca ustalonego w Umowie przez Strony.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Podane poniżej warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.   Warunki niniejsze obowiązują strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają formy pisemnej  ze skutkiem nieważności w przypadku jej niezachowania.

3.   Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” strony kupującej, lub innych warunków lub dokumentów
o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki. 

III. ZAWARCIE UMOWY

1.    Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty. Również pismo, do którego dołączone są niniejsze warunki, pomimo zatytułowania go słowem "oferta" nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Pismo to stanowi jedynie odpowiedź na zapytanie ofertowe i przedstawia asortyment towarów będący przedmiotem zapytania oraz ogólne warunki sprzedaży i dostawy.

2.    Zamówienie nie wiąże Sprzedającego, jeśli nie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego.

3.    Sprzedający nie pozostaje zobowiązany
do przyjęcia i wykonania zamówienia Kupującego.

4.    Zastrzeżenia Sprzedającego zgłoszone
do zamówienia wiążą Kupującego, o ile nie zgłosi uwag w ciągu 24 godzin.
W przypadku zgłoszenia uwag przez Kupującego, Sprzedający jest związany zamówieniem wyłącznie w przypadku potwierdzenia warunków sprzedaży i dostawy na piśmie uwzględniającego uwagi Kupującego.    

5.    Sprzedający nie pozostaje zobowiązany do realizacji zamówienia, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności ograniczeń technicznych lub ilościowych leżących po stronie producenta, w wyniku działania Kupującego, osób trzecich, siły wyższej, sprzedaż towarów handlowych jest utrudniona, niemożliwa lub prowadzi do straty po stronie Sprzedającego w wysokości wyższej niż 30 % wartości danego zamówienia.

6.    Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

7.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego  warunków sprzedaży i dostawy.

IV. DOSTAWA

1.    Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego.

2.    Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu Kupującemu lub przewoźnikowi z magazynu lub zakładu Sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania.

3.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego.

4.    Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy.

5.    W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

6.    W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.

7.    Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściami. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.

8.    W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.

9.    W przypadku opóźnienia w realizacji dostawy lub jej części przez Sprzedającego, z przyczyn innych niż wskazane w pkt IV.3, Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w dostawie.

10. Dostawa może mieć odchylenie ± 5% zamówionej ilości. Towary wykonane specjalnie według wymogów klienta zostaną dostarczone w odcinkach, w jakich zostały wytworzone, zależnie od wahań podyktowanych okolicznościami technicznymi produkcji.

11. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego lub w przypadku gdy Kupujący nie wskaże  miejsca dostawy lub jej części, Sprzedającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wartości nieodebranej  dostawy lub jej części za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w odbiorze. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu odbioru dostawy lub wskazania miejsca dostawy, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa.

V. WYSYŁKA

1.   W przypadku korzystania przez Sprzedającego z usług spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili.

2.   Jeżeli Kupujący nie określi w Zamówieniu innego niż standardowy sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu.

3.   Koszty transportu ponosi Kupujący zgodnie z wysokością stawek stosowaną przez Przewoźnika, z wyjątkiem przesyłek o określonej wartości każdorazowo wskazywanych przez Sprzedającego na żądanie Kupującego.

VI. CENY

1.   Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto ( bez podatku VAT). W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie.

2.   Podane ceny obejmują towar i jego standardowe opakowanie. Dodatkowa opłata może zostać pobrana, jeżeli zastosowano dodatkowe lub niestandardowe opakowanie. Opakowania nie podlegają zwrotowi.

3.   Ceny obejmują również koszty transportu dla przesyłek o określonej wartości. Wartość ta każdorazowo zostanie podana na żądanie kupującego.

4.   W obrocie krajowym cena może być podana w złotych polskich, lub jako równowartość określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej.

VII. PŁATNOŚCI

1.   Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.

2.   Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.

3.   Jeżeli termin płatności należności przypada w sobotę niebędącą dniem ustawowo wolnym od pracy, Strona zobowiązana do dokonania płatności, dokona płatności najpóźniej w dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy bezpośrednio poprzedzającym taką sobotę.

4.   Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.

5.   Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6.   Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (niewywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.

7.   Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności lub w przypadku ujawnienia nowych faktów stwierdzających niewypłacalność Kupującego, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może poinformować Kupującego odrębnym pismem o wstrzymaniu dostaw lub odmowie    przyjęcia dalszych zamówień. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.

8.   Sprzedający  ma  prawo  do  zaliczenia  otrzymanej  od  Kupującego  płatności  na  poczet  najstarszej niezapłaconej wierzytelności wraz  z naliczonymi odsetkami i innymi kosztami – w następującej kolejności: koszty, odsetki i świadczenie główne.

9.   W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.

VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1.    Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży.

2.    W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.

3.    W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości.

4.    Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego.

5.    Przeniesienie prawa własności towaru handlowego na rzecz osoby trzeciej, przed uiszczeniem całej należności na rzecz Sprzedającego, będzie jednoznaczne z dokonaniem na rzecz Sprzedającego przelewu wierzytelności przysługującej z tego tytułu Kupującemu. Powyższe pozostaje bez wpływu na osobistą odpowiedzialność Kupującego wobec Sprzedającego z tytułu zapłaty całości ceny sprzedaży.

6.    Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.   Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.

2.   Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa stosowanych dla danego asortymentu Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.

3.   Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.

4.   Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego, tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między stronami.

5.   Sprzedający nie ponosi jednak ww. odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego, tabel technicznych oraz informacji katalogowych, w tym zamieszczonych na stronie internetowej Sprzedającego.

6.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.

7.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności  za szkody, które powstały w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich lub Kupującego.

7A. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody względem Kupującego lub osób trzecich, jeżeli towary handlowe zostały wykorzystane bezpośrednio w urządzeniach latających w powietrzu jak również w przestrzeni kosmicznej, a powstała szkoda wynika bezpośrednio z użycia towarów określonych w niniejszym postanowieniu OWSiD lub w związku z ich użyciem, jeżeli taka szkoda nie powstała z powodu zamierzonego działania Sprzedającego lub z powodu rażącego zaniedbania Sprzedającego.

8.   Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego, w każdym przypadku ograniczona jest do rzeczywistej szkody.

9.   Kupujący pozostaje zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego o wszelkich żądaniach odszkodowawczych mogących pozostawać w związku ze sprzedanym towarem handlowym lub produktem wykonanym przez Kupującego lub osoby trzecie nabywające towar od Kupującego. Brak prawidłowego zawiadomienia tj. pisemnie w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie zgłoszonych roszczeń.

10.Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o zapłatę kar umownych od Sprzedającego, poza roszczeniami wymienionymi w niniejszych Warunkach.

X. GWARANCJA, REKLAMACJE 

1.   Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji Lapp Kabel Sp. z o.o.

2.   Strony wyłączają stosowanie rękojmi w stosunkach między nimi, zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

3.   Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego z jakiegokolwiek tytułu prawnego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.   Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym, natychmiast po jego otrzymaniu, pod rygorem zwolnienia Sprzedającego z odpowiedzialności za braki ilościowe i jakościowe.

5.   Kupujący dokonuje badania towaru pod względem braków ilościowych w obecności przedstawiciela Sprzedającego lub przewoźnika. W przypadku braków ilościowych na dokumencie dostawy strony czynią odpowiednią pisemną adnotację i najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od dostawy Kupujący zawiadamia pisemnie Sprzedającego o brakach ilościowych. Niewysłanie zawiadomienia przez Kupującego o wadzie ilościowej w ciągu jednego dnia roboczego od dnia dostawy za pośrednictwem listu poleconego, faksu, poczty elektronicznej, zwolnią Sprzedającego z odpowiedzialności za braki ilościowe. Produkty odebrane przez Zamawiającego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych oraz fizycznych. Zamawiający będzie miał obowiązek przyjęcia dostarczonych produktów, nawet w razie zauważenia drobnych wad, bez uszczerbku dla roszczeń gwarancyjnych.

6.   Kupujący zobowiązany jest do zgłaszania na piśmie jakichkolwiek reklamacji jakościowych w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia odbioru towaru, pod rygorem zwolnienia Sprzedającego z odpowiedzialności za braki jakościowe.

7.   Reklamacja powinna określać rodzaj wady oraz identyfikować wadę.

8.   Towar reklamowany przez Kupującego winien być dostępny do dyspozycji Sprzedającego w formie możliwej do oględzin i badań do chwili przesłania pisemnej informacji Sprzedającego w przedmiocie zgłoszonej wady.

9.   W przypadku uznania reklamacji Kupującego przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się, według swojego wyboru, wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. Wymiana towaru na wolny od wad nastąpi niezwłocznie, o ile jest on dostępny w magazynach Sprzedającego.

10.Jeżeli towar, co do którego Sprzedający uznał reklamację, spełnia wymagania Kupującego ze względu na przeznaczenie towaru, Kupujący może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.

11.Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany, użyty lub przetworzony przez Kupującego.

12.Jeżeli z powodu wady towaru Kupujący odstępuje od umowy albo towar podlega wymianie na wolny od wad, Kupujący powinien zwrócić towar  do Sprzedającego uzgadniając warunki zwrotu ze Sprzedającym.

13.Zgłoszenie wad ilościowych, jakościowych towaru nie uprawnia Kupującego do potrąceń czy wstrzymania dokonania płatności za zrealizowane dostawy towaru

XI. SIŁA WYŻSZA

1.   Wystąpienie okoliczności uznanych za działanie siły wyższej, zwalnia Strony z zobowiązań wynikających z Umowy oraz OWSiD.

2.   Za działanie siły wyższej uznane jest zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych, na które Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, w szczególności za siłę wyższą uznawane jest wystąpienie strajków, sporów zbiorowych, pożaru, zamieszek, aktów terroryzmu, konfliktu zbrojnego, stanu wojennego, klęski żywiołowej, zmiany prawa lub wydanie decyzji rządowych lub władz lokalnych ograniczających lub wyłączających możliwość produkcji towarów handlowych, wystąpienie warunków atmosferycznych wyłączających lub znacznie utrudniających transport towarów handlowych, a także jakakolwiek okoliczność występująca po stronie Sprzedającego, a uniemożliwiająca mu zrealizowanie zobowiązania/Zamówienia zgodnie z umową lub w ustalonym terminie. 

XII. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

1.   Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem.

2.   W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący. Sprzedający może obciążyć Kupującego dodatkowymi opłatami związanymi z dokonanym zwrotem w szczególności utratą wartości towaru, różnicami kursowymi i kosztami ponownego opakowania.

XIII. OPŁATY ZA MAŁE PARTIE I NIESTANDARDOWE DŁUGOŚCI/ILOŚCI

W przypadku zamówień na ilości kabli i przewodów niezgodne ze standardowymi jednostkami pakunkowymi Sprzedający może doliczyć do ceny dodatkowe koszty wynikające z konieczności zniszczenia odcinka standardowego. Koszty takie zostaną podane na żądanie Kupującego. W przypadku akcesoriów minimalna ilość sprzedażna wynosi jedno opakowanie danego produktu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

2.     W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.

3.     Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

4.     Miejscem wykonania umów pomiędzy stronami jest Wrocław.

5.     Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy we Wrocławiu.

XV. UWAGI DODATKOWE

1.   Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych towarów handlowych. Specyfikacje techniczne mogą podlegać zmianom związanym z technologią produkcji. Szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych można uzyskać w dziale technicznym Sprzedającego.

2.   Niniejsza wersja dokumentu OWSiD obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 roku. W stosunku do zamówień złożonych przed dniem 1 listopada 2018 roku OWSiD w niniejszym brzmieniu mają zastosowanie po bezskutecznym upływie terminu wypowiedzenia zastrzeżonego dla Kupującego.

 

LAPP KABEL SP. Z  O.O.

 
  SPRZEDAWCA                          KUPUJĄCY