Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi, poniższa informacja wyjaśnia, w jaki sposób Lapp Kabel Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych jest Lapp Kabel Sp. z o.o., z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, 55-040 Kobierzyce przy ulicy Profesjonalnej 1.

Celem przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie przez Administratora działań promocyjnych, marketingowych oraz sprzedażowych  produktów i usług oferowanych przez Lapp Kabel Sp. z o.o., w tym również, na podstawie odrębnych oświadczeń zgody, przesyłania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń końcowych (telefonów, komputerów, tabletów) zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie poprzez świadome oraz celowe działanie udostępniające dane lub poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w formularzach elektronicznych lub papierowych. W takim przypadku zgoda zawsze może zostać wycofana na całość lub poszczególne cele przetwarzania, na które zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o twoją zgodę przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi zapoznanie się z ofertą produktów i usług Lapp Kabel Sp. z o.o. przesyłanych drogą elektroniczną  na wskazany przez odbiorcę adres e-mail.

Dane osobowe, pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, mogą również być przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych, którymi jest nawiązanie kontaktu w celu możliwości zaoferowania produktów i usług Lapp Kabel Sp. z o.o. Jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie administratora, przysługuje prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych. Gdy sprzeciw zostanie wyrażony, dalsze przetwarzanie danych zostanie wstrzymane.

Kategorie pozyskiwanych i przetwarzanych przez Lapp Kabel sp. z o.o. danych obejmują w zależności od formularza: nazwę firmy, adres strony WWW firmy, firmowe adresy e-mail, adres siedziby i oddziałów firmy, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail i telefon kontaktowy stacjonarny oraz komórkowy, numer fax osoby kontaktowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Lapp Kabel Sp. z o.o. posiada ważną zgodę na przetwarzanie lub uzasadniony interes firmy pozwala przetwarzać dane i nie został zgłoszony sprzeciw w tym zakresie.

Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione innym podmiotom, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie Lapp Kabel Sp. z o.o. i są zobowiązane na podstawie umowy do ochrony powierzonych im danych. Mogą nimi być dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych lub nasi partnerzy zaangażowani w przygotowanie potencjalnych ofert.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z Grupy, do której należy Lapp Kabel Sp. z o.o. w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekazanie może nastąpić po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych oraz zastosowanie środków prawnych wymaganych przez europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. W szczególności, poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych, gdy Komisja Europejska stwierdzi nie wystarczający poziom ochrony w danych państwie trzecim. W przypadku transferu danych do państw trzecich każdemu przysługuje prawo do uzyskania kopii przekazanych danych oraz miejsca ich udostępnienia.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy. Jak również, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.